Úvod >> Centrum pro rodinu >> Stanovy

Stanovy

Stanovy spolku Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.

 

                                                                      I.

1.1. Původní občanské sdružení Sluníčko – Centrum pro rodinu, založené dle  zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045  ve spojení s § 214 a násl. občanského zákoníku.

                                                                     II.

                                                            Název a sídlo

2.1. Název spolku je  Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s. (dále jen spolek)

2.2. Sídlem spolku je Štefánikova ul. 1053, 530 02 Pardubice

                                                                    III.

                                                               Stanovy

3.1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

                                                                    IV.

                                                    Poslání a cíle spolku

4.1. Posláním spolku je posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské výchovy, smysluplného využívání volného času a prevence sociálního vyloučení a integrace rodin s dětmi do společnosti.

4.2. Hlavním cílem spolku je zastřešovat a podporovat aktivity naplňující poslání spolku.

4.3. Specifickými cíli spolku, sloužícími naplňování hlavního cíle jsou zejména:

   a) provozování denního dětského klubu a programu pro děti předškolního věku,

   b) vytvářet prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi,

   c) získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,

   d) nabízet prostor pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc,

  e) vychovávat děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě,

  f) podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen,

  g) podporovat a předávat odborné poznatky nastávajícím rodičům na téma těhotenství,  osvětová činnost a poradenství i v oblasti kojení a péče o novorozence.

                                                                   V.

                                                   Hlavní činnosti spolku

5.1 Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku   není podnikáním ani výdělečnou činností.

5.2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX.  těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

5.3. Pro dosažení cílů spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a) provozuje Sluníčko – Centrum pro rodinu jako zařízení komunitního a integračního centra,

b) organizuje vzdělávací činnost – semináře, přednášky, besedy, vzdělávací programy,  kurzy atd., poskytuje a zprostředkovává poradenství, vzdělává pracovníky spolku,

c) poskytuje služby pro rodiny s dětmi – provozuje zájmové útvary, kroužky, kurzy,  semináře, besedy a přednášky půjčování knih a časopisů s rodičovskou tématikou,

d) organizuje rodinné pohybové aktivity,

e) zabezpečuje hlídací koutek – krátkodobé hlídání při vzdělávání či jiných činnostech rodičů, vedoucích k minimalizaci jejich sociálního vyloučení,

f) organizuje zábavné, sportovní a kulturní akce pro veřejnost a podnikatelské subjekty,

g) organizuje příležitostný nákup a prodej zboží (zboží pro děti, rodinné pasy, knihy s rodičovskou tématikou, burzy oblečení a hraček apod.).

5.4. Výše uvedené činnosti  jsou realizovány se zvláštním zřetelem na občany, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnost uplatnění ve společnosti. 

VI.

Vedlejší činnost Spolku

6.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, včetně fundraisingu a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII. 

Členství

7.1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a zaplatí členský příspěvek.

7.2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

7.3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí statutárního orgánu tj. předsedy spolku  o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

7.4. Členství ve Spolku je individuální.

7.5. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku, kromě povinnosti platit členské příspěvky.

7.6. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a)  dobrovolným vystoupením člena.  Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství  předsedovi spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

 b)  úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

 c) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje  poslání a cíle spolku dle čl. IV. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

 d)  automatickým skončením členství, pokud člen déle  než jeden rok neplatí členské příspěvky a nepodílí se na činnosti spolku;

 e)  zánikem spolku

 f)  rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1obč. zák.

7.7. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

VIII.

Práva a povinnosti člena

8.1. Každý člen spolku má právo:

 a) podílet se na činnosti spolku

 b) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

 c) volit a být volen do orgánů spolku

8.2. Každý člen spolku má povinnost:

 a) pravidelně platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze

 b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku

 c) dodržovat stanovy spolku

 d) aktivně se podílet na činnosti spolku a sdělovat aktuální změny osobních údajů

 e) pravidelně se informovat o dění ve Spolku

IX.

Členské příspěvky

9.1. Výši a splatnost členského příspěvku určí členská schůze.

9.2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to  vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje  předseda spolku.

 9.3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda spolku.

X.

Orgány spolku

10.1. Organizační strukturu spolku tvoří:

   a) volené orgány

   b) výkonná složka

10.2. Orgány spolku jsou:

   a) členská schůze

   b) předseda

   c) kontrolní komise

10.3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku dle čl. VII.  bod. 7.8.. stanov,  uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

10.4. Výkonnou složku spolku tvoří:

  a) koordinátorka spolku, která je oprávněna zastupovat  předsedu v době jeho nepřítomnosti v rozsahu uděleného zmocnění;

  b) další zaměstnanci spolku na základě  pracovním poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené dle zákoníku práce;

   c) neplacení dobrovolníci z řad členů spolku,

  d) neplacení dobrovolníci. 

XI.

Členská schůze

11.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

11.2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak zejména náleží:

  a)  určovat poslání cíle a  hlavní činností a úkoly spolku;

  b) rozhodovat o změně stanov;

  c)  schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období  předkládané předsedou;  

  d)  schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření spolku;

  e) volit na dobu 5 let předsedu spolku a členy kontrolní komise;

  f) rozhodovat o povinnosti platit  členský příspěvek, jeho výši a splatnost;

  g) jmenovat likvidátora při zániku spolku;

  h)  rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku;

  ch) rozhodnout o přeměně spolku.

11.3. Členská schůze je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

11.4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku, nebo kontrolní komise, musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do čtyř týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

11.5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku.

11.6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům  nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Pozvánku stačí zaslat na email, uvedený v evidenci členů. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat  nebo odložit.

11.7. Organizace členské schůze:

a) člen spolku se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci;

b) člen, který se nechal zastupovat jinou osobou se může členské schůze zúčastnit jako host, ale nemůže vystupovat ani hlasovat;

c)  předseda zajistí sepsání listiny přítomných členů spolku. K listině přítomných se připojí plné moci v případě zastoupených členů;

d) správnost listiny přítomných členů potvrzují svými podpisy předseda členské schůze a zapisovatel.

 11.8. Průběh členské schůze:

  a) členskou schůzi zahajuje předseda spolku, který řídí členskou schůzi až do doby zvolení předsedy;

  b) jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zvolí také zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce; 

  c)  každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je  schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů;

  d) hlasuje se zpravidla veřejně;                                 

  e) předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal,   kdy  se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven;

   f)) zápis podepisuje předseda členské schůze, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé;

   g) spolu s pozvánkou a listinou přítomných členů se zápisy uchovávají v archivu spolku.

XII.

Předseda 

12.1. Předseda je statutárním výkonným orgánem spolku, voleným členskou schůzí.

12.2. Předseda řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období a jedná za spolek navenek.

12.3 Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za  řádné naplňování poslání, cílů a činnosti spolku.

12.4. Odměnu za výkon funkce předsedy stanoví členská schůze.

12.5. Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.

12.6. Do působnosti předsedy zejména náleží:

 a) svolávat členskou schůzi a zpracovávat pro ni podklady;             

 b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěry hospodaření a publikovat je v rámci spolku;

 c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;

 d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

 e) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

  f) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

  g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných  spolupracovníků;

  h) schvalovat interní organizační normy spolku;

  ch) zajišťovat běžné záležitosti spolku.

12.7. Předsedu  v době  nepřítomnosti zastupuje koordinátorka spolku a to  zejména v pracovních záležitostech  zaměstnanců, smluv o péči a jedná se státními úřady  a orgány v rozsahu písemného zmocnění.       

XIII.

Kontrolní komise  

13.1. Kontrolní komise je volena členskou schůzí na 5 let a má nejméně 3 členy.

13.2. Je revizním orgánem, který ze svého středu  volí předsedu a je odpovědna členské schůzi.

13.3. Vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje předsedu na zjištěne nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.  Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. Na podnět kontrolní komise je předseda povinen svolat členskou schůzi.

13.4. Vypracovává pro členskou schůzi zprávu o výsledcích své činnosti.

XIV.

Majetek a hospodaření Spolku

14.1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat

prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle článku VI. těchto stanov.

14.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

14.3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

14.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

14.5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

14.6. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.

14.7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou a členskou schůzí.

14.8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.

XV.

Zánik a likvidace Spolku

15.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

15.2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

15.3 Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

15.4  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 29. 4. 2015.

Její konání je potvrzeno zápisem ze dne  29. 4. 2015

16.2  Znění těchto stanov je účinné od 29. 4. 2015

 

                                                                                                              Předseda spolku: