Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO VEŘEJNÉ DĚTSKÉ SKUPINY – Miniškolka Sluníčko

  1. – Úvodní část

Tato kritéria platí pro přijímání dětí do veřejné dětské skupiny Miniškolka Sluníčko, která je provozována na základě poskytnuté podpory z projektu ESF OPZ číslo CZ03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002166, Sluníčko pro děti, realizovaného v období od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2018. Kapacita zařízení je 12 dětí.

  1. – Kritéria
  1. Minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího DS Miniškolka Sluníčko je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení. Tuto skutečnost doloží rodič potvrzením o postavení podpořené osoby na trhu práce.                                                                                  max. 25 bodů
  2. Dítě má splněnou očkovací povinnost, což písemně potvrdí jeho ošetřující (dětský) lékař.                                                                                                  max. 25 bodů
  1. Dítě může být přijato za předpokladu, že je volná kapacita zařízení, která je 12 dětí. Pokud je kapacita DS naplněná, může být dítě přijato jako náhradník.  max. 25 bodů
  1. Rodiče včas odevzdají vyplněné a podepsané veškeré dokumenty potřebné k přijetí do DS – přihlášku, potvrzení o zdravotním stavu dítěte, smlouvu, informace o dítěti, seznam osob pro vyzvedávání dětí, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.                                                                                                   max. 25 bodů

III. – Závěr

Maximální počet možných dosažených bodů je 100, minimální počet bodů potřebných k přijetí dítěte do DS je 75.

Aktuální znění těchto Kritérií je zveřejněno v prostorách DS.

Tato Kritéria jsou platná a účinná od 1. 9. 2016.

V Pardubicích dne 1. 9. 2016

Kristýna Bohuňková

koordinátorka veřejné