Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

Pravidla poskytování služby péče o dítě ve veřejné dětské skupině – Miniškolka Sluníčko

Veřejná dětská skupina Miniškolka Sluníčko je registrovaná MPSV. Nachází se v prostorách Sluníčka – Centra pro rodinu, z.s. na Palackého 1124, 530 02 Pardubice. Tyto prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhl. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Provozovatel:                                          Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.

                                                                  zastoupená Zuzanou Izerou, předsedkyní spolku

                                                                  se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice

                                                                  IČ: 22768866

Místo provozu:                                        Palackého 2411, 530 02 Pardubice

Kapacita zařízení:                                                   12 dětí

Počátek poskytování služby veřejná DS: 1. 10. 2016

 1. Úvod

Usilujeme o vytvoření klidné a přátelské atmosféry plné pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně. V každodenních činnostech s dětmi důsledně dodržujeme řád a pravidla uvedená v denním režimu. Dětem nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi, které přispívají k harmonickému rozvoji jejich osobnosti a kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Vedeme děti k samostatnosti a klademe důraz na individuální přístup při výchově a uspokojování jejich potřeb. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde klademe důraz na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a respekt.

 1. Denní režim

6.30 – 9.00                   příchod dětí, hry, sociálně komunikační aktivity, pohybové a hudebně aktivizační činnosti, ostatní výchovné činnosti

9.00 – 10.00                 osobní hygiena, svačina

10.00 – 11.30              pobyt venku dle počasí

11.30 – 12.30              osobní hygiena, oběd

12.30 – 13.00              příprava na odpočinek, poslechová činnost

13.00 – 14.30              odpočinek dětí

14.30 – 15.00              osobní hygiena, svačina

15.00 – 16.30              volné činnosti a aktivity dětí zaměřené na hry, výtvarné a pohybové činnosti

 

 • Výchova a péče

Rámcové cíle plánu

 • Harmonické rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Děti by se v kontextu věku měly naučit:

 • Fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály.
 • Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím hraní her, četby a poslechu příběhů, hraním dramatických her.
 • Logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním, porovnáváním.
 • Vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.

V dětech bychom rádi podporovali:

 • Zdravý fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy v herně i ve volné přírodě.
 • Sociálně – emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se kterými pracují.
 • Rozvoj sociální inteligence – vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování.
 • Rozvíjení řečových schopností – slovně vyjádřit myšlenku či přání, dokázat komunikovat s vrstevníky i dospělými, předcházet řečovým vadám.
 • Rozvoj samostatnosti – podporováním správných hygienických dovedností a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám.

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je spontánní hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstnancům dětské skupiny. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věku dítěte a jeho individuálním potřebám.

 1. Oblasti výchovy

Výchovná činnost je prováděná nenásilnou hravou formou. Jednotlivé oblasti výchovy a péče jsou plánovány do tematických celků, které na sebe navazují a během celého roku se prolínají. Ve všech oblastech výchovy zohledňujeme především věk dítěte a jeho individuální potřeby.

 • Oblast biologická – dítě a jeho tělo

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti, učit sebeobslužným dovednostem a vést ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Fixace správného držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

 • Oblast psychologická – dítě a jeho psychika

Podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje také jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii, sebepojetí, city a vůli.

V dětech podporujeme soustředění se na činnost a udržení pozornosti, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

 • Oblast interpersonální – dítě a ten druhý

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Navazovat kontakty, překonávat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

 • Oblast sociálně kulturní – dítě a společnost

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje.

 • Oblast environmentální – dítě a svět

Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

 1. Aktivity a činnosti

V rámci výchovy a péče v DS Miniškolka Sluníčko jsou provozovány tyto aktivity:

 • Hudební aktivity – rozvoj sluchového vnímání, osvojování rytmů a koordinace pohybu dle hudby, učení básní a písní, hra na rytmické hudební nástroje.
 • Pohybové aktivity – kultivace pohybu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti a zdravých pohybových návyků, rozvoj dovedností, probíhají denně a jsou zařazovány při spontánních hrách a při pobytu venku.
 • Výtvarné a rukodělné aktivity – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, získání výtvarných dovedností, pomocí výtvarného projevu si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti a dokázat vyjádřit prostřednictvím výtvarného projevu pocity a zážitky, učit se pracovat s různými materiály pomocí různých výtvarných technik.
 • Hrátky s knížkou – rozvoj komplexního pohledu na svět, osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd, rozvoj jazykových schopností a matematické představivosti.
 • Spontánní hry – probíhají zpravidla po příchodu dětí do školky a po odpolední svačině, prolínají se s řízenými činnostmi ve vyváženém poměru a se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Odpočinek a spánek – vychází z individuálních potřeb dětí, zařazuje se pravidelně po obědě a trvá nejméně hodinu a půl.
 • Otužování – pravidelné větrání prostor, kde se děti zdržují, zařazování dostatečného pobytu venku a kontrola vhodného oblečení dětí.

Veškeré činnosti jsou prováděny s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí, na harmonický rozvoj osobnosti a vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí a jejich věku s důrazem na začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu. Výchovné aktivity s dětmi probíhají zpravidla ve skupinách a podporují tak vzájemné sbližování a poznávání se a vedou k samostatnosti.

 1. Roční tématický plán
 • Září – „Vítáme vás ve školce“ – témata a činnosti se budou věnovat novému prostředí, pravidlům a poznávání nových kamarádů, bezpečný pohyb v novém prostředí
 • Říjen – „Barevný podzim“ – budeme si všímat změn v přírodě a v počasí v souvislosti se změnou ročních obdobích, znaky podzimu na poli, v zahradě, v lese
 • Listopad – „Péče o zdraví a moje tělo“ – budujeme a upevňujeme v dětech správné hygienické návyky, otužování se a předcházení nemocem, znám své tělo
 • Prosinec – „Těšíme se na Ježíška“ – vánoční zvyky a tradice, mikulášská besídka, tvoříme vánoční výzdoby
 • Leden – „Paní zima“ – znaky zimy, zvířátka v zimě, zimní radovánky (hry a sporty), „pohádková zima“ zakončená maškarním karnevalem
 • Únor – „Objevujeme svět“ – planeta Země, čím cestujeme (dopravní prostředky), povolání
 • Březen – „Jak se rodí jaro“ – aktivity dětí budou směřovat k probouzející se přírodě, ekologii a ochraně životního prostředí, zmíníme jarní tradice a zvyky
 • Duben – „Za zvířátky“ – práce s knihou a poznávání různých druhů zvířat a jejich mláďat na dvorku, v lese, u vody, návštěva farmy a cizokrajná zvířata v ZOO
 • Květen – „Když všechno kvete“ – maminka má svátek a téma naše rodina a příbuzní
 • Červen – „Léto je za dveřmi“ – oslava dne dětí, ohlédnutí za celým školním rokem, letní radovánky u vody a v lese o prázdninách, besídka pro rodiče
 • Červenec, srpen – „Prázdniny“ – prázdninový provoz plný výletů a poznávaní blízkého okolí Pardubic

 

V Pardubicích, 1. 9. 2016

Kristýna Bohuňková

Koordinátorka veřejné DS Miniškolka Sluníčko