Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ DĚTSKÉ SKUPINY – Miniškolka Sluníčko

  1. – Úvodní část

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání veřejné dětské skupiny Miniškolka Sluníčko (dále jen DS) v prostorách na adrese Palackého 2411, Pardubice. Provozovatelem DS je Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČ 22768866 (dále jen provozovatel).

Základním účelem provozování veřejné DS je pravidelná péče o děti na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky.

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 8603113056 ze dne 12. 9. 2014 s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group.

Službu péče o dítě ve veřejné dětské skupině nabízíme od 1. 10. 2016.

  1. – Provoz DS

Provozní doba

pondělí až pátek: 6.30 – 16.30 hod. (příchod dětí do 8.30 hod.)

dopolední část: 6.30 – 12.00 hod. (vyzvedávání dětí od 11.30 do 12.00 hod.)

odpolední část: 12.00 – 16.30 hod. (příchod dětí od 11.30 do 12.00 hod.)

DS je mimo provoz o státních svátcích a o vánočních prázdninách.

Dítě lze umístit do DS na celý den nebo jen na dopoledne od 6.30 do 8.30 hodin respektive odpoledne od 11.30 do 12.00 hod. Po předchozí domluvě s chůvou nebo koordinátorkou DS je možné přivést dítě kdykoliv během dne, dle potřeb rodičů. Dítě musí být přivedeno nejpozději do 8.30 hod., pokud nedošlo mezi koordinátorkou DS a rodiči k jiné dohodě. Rodiče jsou povinni dovést dítě do herny a osobně ho předat chůvě.

Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba omlouvá dítě prostřednictvím elektronického docházkového a rezervačního systému, e-mailem, nebo telefonicky na čísle 774 587 285 nejpozději do 15.00 hod. předchozího dne, nebo v odůvodněných případech do 7.00 hod. ráno daného dne a předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. Absence dítěte v DS po dobu delší než šest pracovních dní bez jeho omluvy dítěte rodičem je považována za závažné porušení provozního řádu DS a umožňuje trvalé vyloučení dítěte z DS.

Personál DS tvoří kvalifikované chůvy se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské školce nebo na prvním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací dle zákona 18/2004. Koordinátorka DS odpovídá za veškeré náležitosti

 

 

spojené s provozem DS, zejména za evidenci spojenou s přijímáním dětí do DS a za provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádu DS a dalších předpisů.

Při pobytu v Dětské skupině zákonný zástupce dítěte dodržuje Provozní řád Dětské skupiny. Při vzájemném styku s personálem, s jinými dětmi docházejícími do Dětské skupiny a s ostatními zákonnými zástupci dítěte dodržuje pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

III. – Cena za pobyt dítěte v DS

Službu péče o dítě ve veřejné dětské skupině poskytujeme s částečnou úhradou provozních nákladů od rodičů dětí přijatých do Miniškolky Sluníčko. Rodiče hradí školné a stravu.

Cena za pobyt dítěte v DS Miniškolka Sluníčko se řídí platným ceníkem, který je uveden v příloze č. 1 tohoto provozního řádu. Ceník je možno změnit jen na základě rozhodnutí vedení organizace a změnu je nutno oznámit rodičům minimálně 1 měsíc před uvedením změny v platnost.

Platby se přijímají na pokladně v recepci Sluníčka – Centrum pro rodinu, z.s., každou středu od 7.00 do 16.30 hod. nebo bezhotovostně na účet č. 2300193608/2010, VS je rodné číslo dítěte.

  1. – Přijetí dítěte do DS

Dítě je přijato do DS Miniškolka Sluníčko na základě stanoviska koordinátorky DS. Přijímání se řídí platnými Kritérii pro přijímání dětí do DS Miniškolka Sluníčko.

Před přijetím dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič), povinen vyplnit Přihlášku a předat ji společně s požadovanými přílohami koordinátorce DS (potvrzení od lékaře o způsobilosti dítě k docházce do DS a potvrzení o očkování dle platných předpisů ČR). Dále je rodič povinen podepsat Smlouvu o péči o dítě ve veřejné DS, seznámit se s Provozním řádem DS a potvrdit písemně souhlas s jeho zněním. Rodič je povinen uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v DS nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Dále je rodič povinen uvádět pravdivé a platné údaje o sobě a svém zaměstnání. Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) zaeviduje rodič dítě dle pokynů koordinátorky DS, a tím potvrdí předání a převzetí dítěte.

Rodič je povinen neprodleně nahlásit koordinátorce DS jakékoli změny v osobních údajích dítěte nebo svých.

Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:

pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí,

je-li plná kapacita DS,

pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

Ukončení umístění dítěte v DS:

K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v DS dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo dohodou.

 

 

Odstoupení od smlouvy:

  1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Provozní řád DS.
  2. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností DS).

Rodič je při předávání dítěte do veřejné DS Miniškolka Sluníčko povinen předat přebírající chůvě věci osobní potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí

pleny a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. V případě nepředání těchto věcí v dostatečném množství je vychovatelka oprávněna odmítnout přijetí dítěte nebo dohodnout zkrácení doby pobytu oproti době rezervované rodičem. Dále je rodič povinen sdělit vychovatelce případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě. Rodič v případě donášky vlastní stravy chůvě předává stravu pro dítě na celou dobu jeho pobytu v označených a podepsaných nádobách.

Do DS je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor DS může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.

  1. – Pobyt dítěte v DS

Minimální doba pobytu dítěte v DS činí 3 hodiny v rámci „dopoledne“ nebo 3 hodiny v rámci „odpoledne“.

Maximální denní doba pobytu dítěte v DS činí 10 hodin, a to v rámci provozní doby specifikované v článku II. tohoto provozního řádu.

Veřejná DS Miniškolka Sluníčko nemá vzdělávací charakter. Přesto budou děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů uvedených v Plánu péče a výchovy veřejné DS Miniškolka Sluníčko.

Při péči o dítě jsou dodržována hygienická a bezpečnostní pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky, které v Přihlášce dítěte uvedl rodič.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti BOZP a PO. Ve všech prostorách DS i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.

Stravu zabezpečují formou denní donášky rodiče anebo je dovážená centrálně. Svačiny zajišťuje DS v případě, že rodiče netrvají na vlastní donášce. Pitný režim dětí je zajištěn DS.

Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a chůvou nebo koordinátorkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší možné době a zajistit další péči.

 

 

 

Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění - lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do DS rozhoduje chůva anebo koordinátorka DS.

K pobytu dětí venku se využívají parkové plochy v nejbližším okolí DS, dětské hřiště a další vhodné venkovní prostory. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

  1. – Převzetí dítěte

Převzetí dítěte rodič potvrdí dle pokynů koordinátorky  v elektronickém docházkovém systému. Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být předem uvedena v dokumentaci dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně a s předstihem doručí do DS.

Personál DS zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce dítěte, až do doby, kdy je opět zákonnému zástupci předá.

Pokud si osoba odpovědná za výchovu dítěte nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktována telefonicky, případně personál učiní další kroky, zejména se bude řídit postupem doporučeným MŠMT.

Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování provozní doby DS, může tato skutečnost vést k trvalému vyloučení dítěte z DS.

VII. – Závěrečná ustanovení

Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád DS jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.

Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS.

Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 10. 2016.

Kristýna Bohuňková

koordinátorka veřejné DS Miniškolka Sluníčko